هـدف از ايجاد انجمن فرهنگى افغانهـاى ميتل فرنكن

 

ما افغانهاى حوزه ميتل فرنكن به اين تصميم رسيديم تا انجمن فرهنگى را دور از مسايل سياسى و به منظور اتحاد و همبستگى افغانهـا بنيان گذاريم . هدف اصلى اين انجمن معرفى ساختن وزنده نگهداشتن ارزشهاى و عنعنات كلتور افغانى براى جوانان وكمك به نيازمندان ميباشد

 

وظايف اساسى انجمن قرار ذيل است

حفظ و نگهداشت ومعرفى فرهنگ افغانى

 

مساعد ساختن تبادله فرهنگى بين افغانهـا و آلمانى هـاى حوزه فرنكن مركزى

 

ترويج عنعنات فرهنگى و زبان افغانى براى اطفال و كهن سالان از فاميل هاى افغانى روى يك برنامه مشخص آموزش خواندن ونوشتن به زبان مادرى ( پشتو و فارسی   ) براى اطفال

 

فعاليت هاى انجمن بدون تعصبات قومى ، منطقوى و زبانى ميباشد

 

انجمن وابسته به كدام جريان سياسى نمى باشد

 

انجمن امتيازسياسى و مذهبى هيچ گروپى را تحمل نمى نمايد

 

تساوى حقوق ميان اعضأ - چه زن وچه مرد - يك اصل مهم دموكراتيك در انجمن ميباشد

 

انجمن هيچ نوع تعصب را نمى پذيرد

 

انجمن در صدد بدست آوردن يك محل مناسب بمنظور اجراى برنامه هاى فرهنگى و مذهبى براى اتباى افغانى و المانى ارايه مقالات در خصوص تاريخ ، عنعنات و رسم و رواج فرهنگ افغانستان و المان ميباشد

 

علا وتأ انجمن كمك هاى پولى و مادى را جمع آورى نموده تا در پروژه هاى كمكى افغانى - آلمانى از آن استفاده بعمل بيآورد

 

دروازه هاى انجمن فرهنگى افغانهـاى ميتل فرنكن به تمام علاقمندان باز است كه عضويت مارا بپذيرند و با كمك هاى مادى ومعنوى مارا يارى نمايند . در عقب صفحه فورمولاى عضويت قرار دارد ميتوانيد خودراثبت نام كن